آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5708
کلاس پرواز
W

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
W