آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
w5ch5705
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
F

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5709
کلاس پرواز
W

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
W